10. JUBULARNI MEĐUNARODNI FESTIVAL HOROVA „ZLATNA VILA“

HOROVI UČESNICI

1. SPCPD „VILA“ , PRIJEDOR, REPUBLIKA SRPSKA

2. GRADSKI ŽENSKI MLADINSKI HOR „MENADA“, TETOVO, MAKEDONIJA

3. KUD „ABRAŠEVI?“, BEOGRAD, SRBIJA

4. MOLODEŽN?? KAMERN?? HOR UNIVERSITETA KUL?TUR? I ISKUSSTV SANKT PETERBURG, ROSSI?

5. ŽENSKI KAMERNI HOR «BANjALU?ANKE“, BANjA LUKA, REPUBLIKA SRPSKA

6. MEŠOVITI PEVSKI ZBOR „NOVO MESTO“, NOVO MESTO, SLOVENIJA

7. KUD „SVETOZAR MARKOVI?“, NOVI SAD, SRBIJA

8. HOR „BELCANTO“, BEOGRAD, SRBIJA

ŽIRI:

10. JUBILARNI ME?UNARODNI FESTIVAL HOROVA „ZLATNA VILA“ PO ODLUCI ORGANIZACIONOG ODBORA JE IMAO DRUGU, SVE?ARSKU KINCEPCIJU. ODBOR JE DONIO ODLUKU DA SE NA OVAJ JUBILEJ POZOVU SVI HOROVI LAUREATI I DA SE UTVRDI PROGRAM PO SLOBODNOM IZBORU. IZME?U TAKMI?ENjA ZA GRAND PRIX OVOG FESTIVALA, GDJE BI SE SVI HOROVI TAKMI?ILI ZA NAJPRESTIŽNIJU NAGRADU I SLOBODNOG REVIJALNOG NASTUPA, ODLU?ENO JE OVO DRUGO.

CILj OVOG JUBILARNOG FESTIVALA JE BIO DA SE NA PRINCIPIMA DRUŽENjA I HORSKOG NATPJEVAVANjA, BOGATSTVO ISTORIJE, HORSKA LjEPOTA, SPOJ DUHOVNE I SVJETOVNE MUIZIKE, NE SAMO NARODA SA OVIH PROSTORA, NEGO I ŠIRE, VRATE I PRIBLIŽE MLADIMA, KAO I STARIJIM GENERACIJAMA, I TO NA SAVREMEN NA?IN…

HORSKO PJEVANjE PO SLOBODNOM I TAKMI?ARSKI NEOGRANI?ENOM VREMENU, NA OVOM JUBILARNOM FESTIVALU SE RAZMAHNULO DO NESLU?ENIH VISINA I VISOKOG KVALITETA…

IZ TIH RAZLOGA NIJE BILO ŽIRIRANjA, A SVI RANIJI ?LANOVI ŽIRIJA BILI SU PO?ASNI GOSTI…

TO SU: ALEKSANDAR BABI?, SLOBODAN ATANACKOVI?, PETAR JOSIFOSKI, BRANKO ?URKOVI?, NEMANjA SAVI?, MILORAD KENjALOVI?, VLADIMIR KRANj?EVI?, OGNjEN BOMOŠTAR, MIRKO BULOVAN, ZAPRO ZAPROV, DARINKA MATI? MAROVI?, SUZANA KOSTI?, MILOVAN PAN?I?, RADE RADOVI?;

ORGANIZACIONI ODBOR

MARKO PAVI?, predsjednik
MIRKO GLAMO?ANIN, koordinator
GOJKO RA?ENOVI?, ?lan
PREDRAG MARJANOVI?, ?lan
ZORAN BAROŠ, ?lan
SNEŽANA ?IKI?, ?lan
BILjANA MALBAŠI?, ?lan
GORAN VUKOJE, ?lan
NEBOJŠA ALEKSI?, ?lan
RANKO MALETI?, ?lan
DRAGUTIN RODI?, ?lan

UMJETNI?KI SAVJET

GOJKO RA?ENOVI?, predjsednik
NEMANjA SAVI?, ?lan
ALjOŠA NOVAKOVI?, ?lan
PROGRAM

NA 10 JUBILARNOM ME?UNARODNOM FESTIVALU HOROVA „ZLATNA VILA“ SVI HOROVI SU PRIPREMALI PROGRAM PO SLOBODNOM IZBORU. IZBOR KOMPOZICIJA JE BIO BOGAT, RAZNOVRSTAN I ŠIROK. OBUHVATAO JE SVE PERIODE OD 16. I 17. VIJEKA PA SVE DO DANAŠNjIH DANA I MLADIH KOMPOZITORA. VRIJEME IZVO?ENjA PROGRAMA JE BILO ODRE?ENO NA 25 MINUTA…

LAUREATI

10. MFH „ZLATNA VILA“ NIJE BIO TAKMI?ARSKI. NA FESTIVALU SE NIJE PROGLAŠAVAO POBJEDNIK. SVI U?ESNICI SU BILI LAUREATI PLAKETE „ZLATNA VILA“ I OVAJ PUT SU PREZENTOVALI PROGRAM PO SLOBODNOM IZBORU I NAHO?ENjU…

FESTIVAL JE BIO FASCINANTAN…

ORGANIZATOR I DOMA?IN FESTIVALA OPŠTINA PRIJEDOR, SE POTRUDIO DA I NA OVOM FESTIVALU NAGRADI IZVO?A?E I SVE ONE KOJI SU BILI ZASLUŽNI ZA NjEGOV RAZVOJ I IZRASTANjE U PRESTIŽNI FESTIVAL.
KAO PRVO SVIM HOROVIMA U?ESNICIMA JE DODIJELjEN ZLATNI MEDALjON SA LOGOM FESTIVALA…
SVI DIRIGENTI SU DOBILI ZAHVALNICE ZA U?EŠ?E NA FESTIVALU…
SVI DOSADAŠNjI ?LANOVI ŽIRIJA SU DOBILI ZAHVALNICE ZA U?EŠ?E NA FESTIVALU…