REKLI SU O FESTIVALU...

DARINKA MATI? MAROVI? Profesor dirigovanja na FMU Beograd Predsjednik Žirija

Stru?ni žiri je u svome radu bio autonoman i pridržavao se parametara i zahtjeva iz Pravilnika o nagradama Festivala. Sve odluke Žiri je donio jednoglasno,bez preglasavanja, i posebno mi je zadovoljstvo što ni kod publike, a ni kod dirigenata i ?lanova horova nije bilo primjedbi i žalbi na odluke Žirija. Kvalitet nastupa horova može se ocijeniti visokom ocjenom, jer od devet horova, šest je pokazalo visoke domete u izvedbama odabranih kompozicija. Bilo je horova gdje je bilo teško odrediti odre?ena priznanja i žao mi je zbog onih horova koji zbog ovih odli?nih nisu uspjeli dobiti neko od priznanja, ali su pokazali volju, želju i radost horskog pjevanja.

Uzimaju?i u obzir organizaciju na visokom profesionalnom nivou, posje?enost i publiku koja je pokazala visok nivo poznavanja horskog pjevanja (što se vidjelo u dodjeli Nagrade publike), prate?i program Festivala i kvalitet horova u?esnika, 15. Me?unarodni festival horova „Zlatna vila“ ocjenjujem najvišom ocjenom.

Moja je želja da „Zlatna vila“ i dalje postoji i da organizatori ulože rad, trud i znanje da budu na visini kao što je ovaj petnaesti, jubilarni, te da u Prijedor i dalje dolaze horovi iz bivše Jugoslavije, Evrope i svijeta.

***

SVETISLAV BOŽI?, kompozitor Red.prof. FMU BEOGRAD, ?lan Žirija

U dvije festivalske takmi?arske ve?eri publici i Stru?nom žiriju se predstavilo devet horova. Opšti utisak je da je prvo ve?e imalo viši umjetni?ki nivo i da se ve?i broj horova pokazao kvalitetnim. U drugoj ve?eri samo je hor iz ?eške, Kantika leticija, sa dirigentom Jozefom Surovikom, dostigao zna?ajan umjetni?ki nivo i skrenuo pažnju na sebe.

Stru?ni žiri koji su sa?injavali :Darinka Mati? Marovi?,dirigen ,predsjednik Žirija (Srbija),Vladimir Kranj?evi?,Prof.emeritus,dirigent (Hrvatska) i Svetislav Boži?, Red.prof. FMU Beograd, kompozitor (Srbija), radio je harmoni?no i precizno, umjetni?ki i stru?no odgovorno pa su odluke koje je donio bile jednoglasne i kreativno spontane.

Najve?e priznanje Festivala dobio je Mešoviti hor AKUD „Ivo Lola Ribar“ iz Beograda (Srbija) sa dirigentom Milovanom Pan?i?em. „Zlatna vila“ je po jednoglasnoj odluci Žirija otišla u prave ruke, jer je program i svi ostali parametri u zvu?anju ovog hora bio na visokom nivou.

Xorovi koji nisu nagra?eni posebnim priznanjima, dostigli su pristojan interpretativni nivo, imaju?i u vidu amaterski domet, mogu?nost selekcije pjeva?a, kulturološko i muzi?ko okruženje iz kojeg poti?u i kakve umjetni?ke zadatke obavljaju.

Voditeljski par koji je bio nadahnut i estetski markantan na obje ve?eri, mogao bi da posluži kao primjer za visok profesionalni nivo i najve?ih sredina i muzi?kih centara.

Organizator i doma?in Festivala se potrudio da u teškom vremenu sve funkcioniše besprekorno i da se gosti i istovremeno u?esnici osje?aju dobro i otmjeno.

Iskreno, bravo svima, a Gradu Prijedoru od srca hvala za gostoprimstvo i organizaciju.

„Zlatna vila“ je više nego ozbiljna referenca Grada Prijedora i Republike Srpske.

***

VLADIMIR KRANj?EVI?, dirigent Prof.emeritus, ?lan Žirija

Ovogodišnja jubilarna „Zlatna vila“ održana je po unaprijed utvr?enom rasporedu po kojem je u dvije festivalske ve?eri nastupilo devet horova. Perfektna organizacija omogu?ila je normalno odvijanje takmi?enja, što je klju?an uslov za uspješan nastup horova. Horovi su pokazali visok nivo muziciranja, njegovanog horskog tona, stila te osebujnih interpretacija.

LAUREAT – Hor „Ivo Lola Ribar“ iz Beograda potpuno je opravdao visoku nagradu prvorazrednog horskog kolektiva u svim komponentama.

Preporu?ujem da se u slu?aju kompozicija St.St. Mokranjca ubudu?e daje širi popis kompozicija i neka horovi iz tog popisa izaberu samo jednu.Tako ne bi ispalo da je Mokranjac napisao samo „Tebe poem“, koji, usput re?eno, niko nije izveo kako treba!!! Možda bi stranim horovima trebalo poslati i snimke srpskih kompozitora kao orijentaciju.

Specijalne nagrade bi trebalo preimenovati, kako se ne bi kosile sa ukupnim pobjednikom, koji i onako uklju?uje sve te komponente u svojoj nagradi, dok priznanje nema tu težinu.

Organizatori su se pokazali i vrlo uspješnim animatorima, što je pridonijelo odli?noj atmosferi cijele manifestacije koju je svojim impozantnim brojem i uvodnim nastupom uveli?ao hor „Vila“ iz Prijedora.

***

MILOVAN PAN?I?, Magistar dirigovanja, Dirigent Mešovitog hora AKUD „Ivo Lola Ribar“, Beograd

Cvaki dolazak na Me?unarodni festival horova „Zlatna vila“ u Prijedoru za mene predstavlja ?ast, obavezu i veliku radost. I ove godine sve je bilo organizovano na izuzetno visokom nivou, za primjer kako treba da izgleda jedna me?unarodna manifestacija.

Kompletan Festival odvija se u izvanrednim uslovima i atmosferi, po?ev od smještaja, ishrane, samog toka Festivala do svakodnevnog druženja svih u?esnika tokom i poslije takmi?arskog dijela, u ambijentu kakav se samo poželjeti može. Izbor horova, Žirija, propozicije kao i nagrade, na poseban na?in karakterišu predanost svih organizatora Festivala da se održi visok nivo i postane omiljeno mjesto na koje dolaze horovi iz cijelog svijeta. Želim posebno da istaknem ulogu Organizacionog odbora Festivala ?ija neposrednost u opho?enju sa svim u?esnicima zaslužuje samo pohvalu. Malo je gradova u svijetu koji se mogu ponositi ovakvim blagom kakav je Me?unarodni festival horova u Prijedoru.

Vaša obaveza i civilizacijski cilj je njegovanje i ?uvanje kulturne tradicije i duhovnog blaga ovog mjesta i ljudi koji u njemu žive. Imate privilegiju i sre?u što živite u ovako lijepom gradu koji svojom gostoprimljivoš?u ve? petnaest godina potvr?uje da s pravom nosi ime „Vila Prijedor“ i, za mene li?no, po petnaesti put mu dodjeljujem „Zlatnu vilu“ za profesionalnu organizaciju i uspješnost, ali i za gostoprimstvo i toplinu koju vam pružaju ljudi na svakom koraku.

***

MATIA KULMONE Dirigent Hora „Rigovertikale“, Mecokorona, Italija , Daniela Finardi, predsjednik Hora

Sam poziv da uzmemo u?eš?e na Festivalu u Prijedoru za naš hor je zna?ilo dobiti izvanrednu priliku za dodatno zalaganje i ja?anje u muzi?kom smislu.

Dani provedeni zajedno doprinijeli su boljem me?usobnom upoznavanju,ro?ena su nova prijateljstva i izgradio se pozitivan duh unutar grupe koji nam je donio veliku radost i saznanje kako je lijepo i dragocijeno imati mogu?nost biti u kontaktu sa drugim ljudima, razmijeniti emocije i na kraju, staviti na raspolaganje grupi li?na, odnosno, individualna bogatstva i kapacitete u cilju blagostanja grupe.

Tokom dva festivalska dana, nažalost, nismo uspjeli ostvariti istu vrstu sinergije sa ostalim horovima u?esnicima Festivala i to je za nas bila propuštena prilika. Bilo bi jako lijepo da smo imali priliku za muzi?ko suo?avanje sa drugim horovima, odnosno zajedni?ki nastup negdje na ulicama grada. Pružiti mogu?nost ljudima iz razli?itih geografskih i govornih podru?ja da pjevaju po istim notama predstavlja dokaz koliko muzika može ujediniti razli?ite kulture i tradicije i pomo?i nam da se svi osje?amo kao bra?a.

Za napredak jednog hora, veoma je važno da mu se pruži prilika da prati nastup drugih horova : da ?uje i njihov na?in pjevanja, scenski nastup, koja vrsta muzike pripada njihovoj tradiciji i sli?no. Bilo bi lijepo pratiti nastup drugih horova, ako ne uživo, onda putem velikog ekrana u prikladnom ambijentu za slušanje muzike. Govorimo isklju?ivo u ime ?lanova našeg hora, koji rijetko imaju priliku da ?uju i vide druge horove koji dolaze iz razli?itih zemalja.

Naše u?eš?e na Festivalu u Prijedoru je bilo veoma lijepo iskustvo koje ?emo zauvijek pamtiti i nositi u našim srcima, jer smo kroz muziku ostvarili sinergiju unutar grupe koja nam je podarila pregršt pozitivnih emocija. Mnogo vam hvala na pruženoj nam mogu?nosti, kao i na svom trudu i zalaganju koje ste uložili da se ovaj Festival uspješno realizuje.

***

Dr RADA SLAVINSKA Dirigent Djevoja?kog hora „Evmolpeja“, Plovdiv,Bugarska

Želimo da izrazimo zadovoljstvo radi prekrasne organizacije našeg boravka u Prijedoru. Uslovi,hotel, blizina pozorišta, kulturni program, probe i prisustvo dvije divne prijateljice, zaslužuju naše najviše ocjene.

Iz Prijedora nosimo divne utiske i zadovoljni smo organizacijom, kompetentnoš?u Žirija i horovima koje smo imali zadovoljstvo da slušamo i koji su se okupili u Prijedoru vašom zaslugom. Razumijemo koliko je teško organizovati nešto ovakvo i zahvaljujemo se na posve?enosti.

***

OZREN BOGDANOVI? Dirigent Hora HPD „Kalnik“, Križevci, Hrvatska

Festival „Zlatna vila“ ostavio je na mene, kao dirigenta koji se petnaestak godina bavi amaterskim horskim dirigovanjem, izuzetan utisak kojeg ?u, zasigurno, pamtiti kroz cijelo vrijeme bavljenja muzikom.

Cijeli naš hor ostao je iznena?en vrhunskom, odnosno visokom organizacijom i gostoljubivoš?u od trenutka kad smo stigli, do samog našeg povratka ku?i. Srda?an do?ek organizatora, gostoljubivost zaposlenih u hotelu, izuzetna briga o hrani i pi?u za sve u?esnike, ?uvar našeg autobusa, osobe koje su bile zadužene za naš hor i cijelo vrijeme bile na raspolaganju te strpljivo udovoljavale svim našim potrebama, razlozi su naše visoke ocjene organizovanosti Festivala.

U petnaestogodišnjoj praksi, posje?uju?i niz doma?ih, inostranih, regionalnih i me?unarodnih takmi?enja, festivala, smotri i susreta horova, nisam osjetio takvu brigu i divnu organizaciju na ?emu vam od srca zahvaljujem u ime cijelog hora „Kalnik“. S obzirom da smo kod vas bili prvi put, želim vam re?i da nije potrebno ništa mijenjati, ve? da uspiješno nastavite ovakav plemeniti rad.

Što se ti?e mog stru?nog mišljenja izuzetno sam zadovoljan odabirom horova iz raznih zemalja ovog dijela Evrope. ?injenica je da ima razli?itih horova: od akademskih,mladih, velikih do kamernih i onih sa razli?itim starosnim grupama. U tako velikoj konkurenciji, teško je posti?i željeni rezultat. No, to pokazuje razli?itosti sa kojima dolazimo. Me?usobno se upoznavaju?i stvaramo nova prijateljstva i mogu?nosti za budu?u saradnju.

Po mom skromnom mišljenju pored glavne i nagrade publike, trebalo bi dodijeliti i nagrade za drugo i tre?e mjesto te osim toga, ve?ini horova dodijeliti po neku sporednu nagradu, jer je ve?ina horova, zasigurno, u ne?emu posebnija. Ovakvo mišljenje ne umanjuje moje oduševljenje vašim izborom horova, renomiranim horskim stru?njacima koji vas cijene i poštuju te vašem profesionalnom pristupu organizaciji Festivala.

Želim vam uspješan rad još mnogo godina u nadi da ?emo se uskoro ponovo sresti i obnoviti zadovoljstvo koje smo živjeli tri dana sa vama i kod vas.

Na mnogaja ljeta.

***

DORIS KOVA?I?, dirigent, Komorni zbor „Val“, Rijeka, Hrvatska

Na poziv da u?estvujemo na Festivalu u Prijedoru informisala sam se kod ranijih u?esnika i svi su imali samo rije?i havale. Sve te preporuke, ali i ?injenica da organizator snosi troškove hrane i smještaja (što je u današnje vrijeme izuzetna stavka), bili su dovoljna garancija da je to festival na kojem treba sudjelovati.

Ispostavilo se da je to odli?na odluka. Organizacija Festivala je na zavidnom nivou: s ljudima iz organizacije bila sam u kontaktu telefonski nekoliko mjeseci unaprijed; na sva moja pitanja i molbe imali su spremne odgovore, te su bili izuzetno susretljivi i profesionalni. I po drugim pitanjima organizacija je odli?na; ta?no se zna kad ko odlazi i dolazi, svaki hor ima svog doma?ina koji je do u detalje upoznat s protokolom, svaki se hor do?eka na ulazu u hotel, što doprinosi dodatnom pozitivnom osje?aju. Svaki hor i njegov dirigent dobiva napismeno sve upute potrebne za ugodan boravak u Prijedoru te precizne informacije o toku Festivala. Festival je i medijski dobro propra?en, što dodatno podiže nivo kvaliteta organizacije. Osoblje Hotela „Prijedor“ je vrlo uslužno i ljubazno, kao i svaki pojedini ?lan organizacije.

U umjetni?kom smislu,tako?e, imam samo pohvale. Kvalitet odabranih horova je na visokom umjetni?kom nivou, a broj odabranih ansambala je optimalan. ?lanovi Stru?nog žirija su provjereni stru?njaci iz svijeta horske muzike, što kod dirigenata i horova stvara dodatnu odgovornost pri odabiru izvedbi programa. Tako?e, pohvale za audio snimanje.

Festival se pokazao kao ozbiljan i profesionalan te svojim kvalitetom u svim segmentima ozbiljno konkuriše sli?nim festivalima u regiji pa ?ak i šire.Pohvale upu?ujem svakom ?lanu organizacije, od vrha na niže, svim sponzorima i ,naravno, Gradu Prijedoru, koji su prepoznali važnost ove manifestacije za svoj grad. „Zlatna vila“ je definitivno nešto na što svi gra?ani mogu biti ponosni, a njegovo održavanje je siguran faktor u kulturnom i turisti?kom razvoju grada.

Nadaju?i se ponovnom susretu, najljepše, zahvaljujem na svemu i želim puno uspjeha u daljnjem radu!

***

GORDANA KRAJA?I?, Beograd Muzi?ki pisac i saradnik „Politike“

Odlomak iz teksta o ovogodišnjem Festivala koji ?e biti objavljen u knjizi „Muzi?ke pri?e“

U hotelu dobih lijepu sobu sa pogledom na Sanu (kao da znaju da sam „Riba“ u horoskopu i da volim vodu) i sa lijepim iznena?enjem kakvo nisam doživjela ni u jednom hotelu na svijetu i ni na jednom festivalu, a obišla sam tolike gradove i festivale i takmi?enja. Doga?alo se da u ponekom zateknem na jastuku kakvu ?okolad-bonbonu, ali ovdje su me ?ekale dvije velike kutije keksa umotane u celofan i natpis : „Zlatna vila“, 15. Me?unarodni festival horova; Dobrodošli – Welcome (i još na sedam jezika), a sa druge strane: „Grad Prijedor – Ugodan boravak u našem gradu!“ („ A pleasant stay in our city!“).

Te male pažnje mnogo govore o ljudima, divnim, srda?nim ljudima koji nisu zaboravili da se osmjehuju i da vam se obraduju, uprkos tome što su imali Kozaru i koridor i tolike žrtve kroz vijekove. Svoj grad drže uredno i ?isto: ne vidjeh na ulicama ni opuške, ni ispljuvke, ni ostatke žvaka?ih guma, ni ku?e?i izmet kao u mom Beogradu! Imaju, doduše, kao i mi banke intese i alfa adrije, kafi? Mikelan?elo i butike sa stranim nazivima, ali još uvijek i slike maturanata iz gimnazije i elektrotehni?ke škole i predimenzionirane klovnove koji reklamiraju Festival „Zlatna vila“. I knjižare! Na jednoj, sa nazivom „Nostalgija“, pro?itah mudar moto : „To što znam je kap,to što ne znam je more!“.

Odoh da tu moju kapljicu znanja i emocija za muziku dopunim novim saznanjima u Pozorištu, gdje poslije pozdravne rije?i gradona?elnika Marka Pavi?a zapo?e jubilarni 15. Festival horova „Zlatna vila“.

***

…“Organizatori ovog vrlo dobrog Festivala iskazali su, za ina?e današnje teško vreme bitisanja kulture na našim prostorima, izuzetnu vitalnost u shvatanju suštine horske umetnosti, jer atributi me?unarodnog i takmi?arskog ukazuju na visok stepen horskog pevanja koje organizatori o?ekuju od u?esnika Festivala „Zlatna vila“. Organizatori, ali i ceo Prijedor-grad doma?in ovakve dobro zamišljene muzi?ke prestižne manifestacije, daju pre svega i svoj veliki doprinos o?ekivanom dobrom horskom pevanju. Srda?an do?ek (tradicionalan za naše krajeve), vrlo dobar smeštaj svih u?esnika, dobra akustika takmi?arske sale pozorišta, publika koja odli?nom posetom i reakcijom podsti?e izvo?a?e, brojne nagrade u obliku Plakete, Povelja, i Posebnih priznanja, umetni?ki veoma dobro riješenih, nov?ane nagrade i na kraju veli?anstveno druženje svih u?esnika Festivala na završnoj drugarskoj ve?eri, gde se takore?i igraju i pevaju pesme sa svih meridijana…“

(Mirko Bulovan, dirigent; 5. MFH „Zlatna vila“ 2005.)

***

…“Presre?an sam i želeo bih da se , na prvom mjestu, zahvalim ovoj divnoj publici. Retko mi se dešavalo u životu da dobijem ovakav aplauz, kakav sam dobio u Prijedoru, i zbog toga sam presre?an. Želim da se zahvalim organizatoru, koji nas je pozvao i žiriju koji nam je dodelio ovo najviše priznanje. Još jednom hvala na ovoj nagradi, pre svega zbog ovih mladih ljudi, koji u Horu „Abraševi?“ pevaju s ljubavlju. Nadam se da ovo ne?e biti moje poslednje gostovanje u Prijedoru i iskreno se nadam da ?ete me pozvati i nareden godine, makar kao gosta, kako bih na neki na?in, ulepšao ovu divnu sve?anost koja se dešava u vašem gradu. Horska muzika se peva iz srca i svako neraspoloženje se manifestuje kroz glas. To je veliki rad, veliki trud, koji donosi zadovoljstva…“

(Milovan Pan?i?, dirigent; 7. MFH „Zlatna vila“ 2007.)

***

…“ Obišao sam dvije tre?ine svijeta i rijetko sam imao prilike da doživim trenutke kao sa prijedorskom publikom. Jedne godine sam rekao da ovaj grad treba da se zove Vila Prijedor. To i dalje mislim. Ja ovdje dolazim kao da dolazim u svoj rodni kraj, jer ovdje su dobri ljudi, ?ovjek se lijepo osje?a kad boravi u ovom gradu i lijepo je primljen…“

(Milovan Pan?i?, dirigent; 11. MFH „Zlatna vila, 2011.)

***

…“Iako je smotra horova „Zlatna vila“ u Prijedoru održana po?etkom ovoga mjeseca, još uvijek se sre?uju utisci me?u publikom i me?u u?esnicima. I jedni i drugi su oduševljeni onim što su imali prilike vidjeti i ?uti.

…Moja radost na Festivalu „Zlatna vila“ bila je potpuna. U svakom pogledu:u organizacionom, u umjetni?kom…

Moram priznati (?etiri decenije sam na skoro svim Festivalima horova u svijetu), iznena?en sam Vilom. Sve je bilo kao nestvarno.

Ho?ete li izdržati, ho?ete li nastaviti?

Morate. Takvi dometi se prave velikom ljubavi. I znanjem. Onda. Morate!!!

Posebno, dozvolite mi, da kažem još koju.

Vaš odnos prema manifestaciji, je neshvatljiv. U najljepšem smislu. Žrtva koju podnosi organizator je velika. I dragocjena.

Znam da to druk?ije ne može!

Bez dobrog organizatora to ne bi moglo!

Sve to ponio sam iz Prijedora! Ponio i nosim kao najljepše sje?anje i uspomenu!

Vila hvata duboke korjene u Srpskoj i na sve Srpskom prostoru!

Zato sam ponosan i sre?an!

Srda?no, Branko ?urkovi?

Redovni prpfesor FMU u Beogradu

(5. MFH „Zlatna vila“ 2005.)

***

…“Ne mogu, a da Vam se još jednom i ovim putem na zahvalim na iznimnom gostoprimstvu i doživljaju na „Zlatnoj vili“ ove godine u Prijedoru!

Divna atmosfera, sjajni ljudi, profesionalni saradnici! Organizacioni odbor kao duša ?itavog projekta, profesionalni nivo takmi?enja, sve mi je to u?inilo boravak u Prijedoru nezaboravnim…

Pozdrav svima od srca!

Vladimir Kranj?evi?, Zagreb 15. 05. 2007. godine.

(7. MFH „Zlatna vila“ 2007.)

***

…“11. i 12. maja 2007. godine bio sam u jednom lijepom gradu, koji se zove Prijedor, kao ?lan Žirija Me?unarodnog festivala horova „Zlatna vila“. Kada sam dobio poziv od organizatora sa radoš?u sam ga prihvatio, jer sam od prijašnjih u?esnika slušao samo rije?i pohvale. Pogriješili nisu. Zaista je tako!!!

Koga ista?i? Da ne pogriješim: isti?em cijeli tim Organizacionog odbora na ?elu sa gradona?elnikom…Rijetko je na?i takav tim i sklad, kad su u pitanju ovakve manifestacije. Prijedor je primjer, Prijedor je perjanica u tome…Svaka ?ast i gradona?elniku i njegovim profesionalnim saradnicima…Ni ve?i centri , koji se hvale prestižnim kulturnim manifestacijama, nemaju ovakav spoj, ovakav tim. Ovo je klju? uspjeha. Mnogi treba, a i ho?e, da vam zavide na besprijekorno obavljenom poslu. Samo naprijed!!!

Gradona?elnik, g-din Marko Pavi?, o?igledno zna da prepozna kulturnu vrijednost i duh ovog Festivala, da ga podržava na ?ast gradu Prijedoru, a i Republici Srpskoj…

Bravo publiko, gra?ani Prijedora. Vama Žiri i ne treba! Vi znate šta vrijedi i bodrite podjednako i svoje i druge. Dok je Vas bi?e i muzike i Festivala!!!

Bilo mi je zadovoljstvo u?estvovati i biti sa Vama ova dva dana , ljeta gospodnjeg 2007….“

(Ognjen Bomoštar, Sarajevo, maja 2007. godine; 7. MFH „Zlatna vila“.)

***

…“Vaš Festival se oslanja na ljudski glas (baš takav u Nišu imamo ve? skoro pola veka) i sve koji ga se dotaknu, po pravilu ?ini boljima. I u?esnike, i organizatore, i publiku. Vi ste uspeli da oslanjaju?i se na tradiciju ostvarite u rekordnom vremenskom roku ciljeve mnogih velikih Festivala i vratite Prijedor na svetsku mapu horskih gradova. Svaka istina. Daleko se ?uje. Tako ja doživljavam Vašu misiju…

Prepoznali smo ljubav prema horskoj pesmi, srda?nost i gostoljublje njegovano vekovima i ukorenjeno u svim ljudima oko Festivala. Ono iskonsko, jednostavno do fascinantnosti u svakom slu?ajnom prolazniku na ulici, u prodavnici ili hotelu…

I najzad, želim da Vam se zahvalim da ste mi ove godine u?inili izuzetnu ?ast imenuju?i me za ?lana Žirija. Izražavam zadovoljstvo da sam u?estvovala u radu sa ljudima ?istog srca i neoptere?enih i?im drugim, osim ?asnim traganjem za najboljim i uzvišenim. U tom duhu su me vaspitavali rodona?elnici horskog pevaštva na našim prostorima, pa želim da još dugo ?uvate svoj izvor od svih nas koji ga ponekad sujetom, ponekad nesmotrenoš?u mutimo. Verujem da se poslenici u kulturi prepoznaju po energiji, po iskrenoj posve?enosti kojom se prepuštaju iskušenjima. Ostanite odlu?ni i jaki u želji da sa?uvate ono najdragocenije što dolazi iz ?istih amaterskih duša i predstavlja kulturnu potku važnu za društvo u celini …Želim da istrajete na putu kojim ste krenuli, jer ste i Vilu, i Prijedor, i Republiku Srpsku svojim angažovanjem u?inili zlatnom. Želim da predstoje?i jubolej proslavite na najbolji mogu?i na?in. Neka Vam se zlati još mnogaja ljeta!!!

Vaša Suzana Kosti? sa Akademcima

(7. MFH „Zlatna vila“, 2007.)

…“Me?unarodni festival horova „Zlatna vila“ ambijentalno podsje?a na pisane tragove perioda vozraždenija srpske horske kulture i budi nadu za njen razvoj u savremenom dobu. Tu prije svega mislim na ogroman entuzijazam koji impulsivno pokre?e prijedorska publika i prenosi ga horovima u?esnicima iz razli?itih evropskih zemalja. Na taj na?in, ravnopravni i podjednako zna?ajni-publika i ansambli ovaplo?uju suštinsku bit života jednog festivala!

Ta sinergija se razvija ve? devet godina, u Prijedoru, u našoj maloj zemlji…zaista osobeno i ?udnovato! Tendencija koja doprinosi standardizaciji našeg muzi?kog identiteta.

Vrlo neobi?no vidjeti da ljudi iz Organizacionog odbora nisu muzi?ari, a da sa tolikom ljubavlju, žarom i preciznoš?u obavljaju svoj posao…Ovim putem imam potrebu da iskažem radost i veliko zadovoljstvo i zahvalnost ljudima koji svoju energiju usmjeravaju u ovom pravcu, a to je dar od Boga!

Saznanjem da su karte za obje takmi?arske ve?eri ve? ranije rasprodate shvatio sam da prijedorski festival ima svoj kontinuitet i da je ostvario svoj cilj-profilisao svoju publiku, na pijedestal podigao horsku akapela muziku. A, to je rijetka odlika horskih festivala u našem okruženju, pa i šire…Iako ?ovjek u savremeno vrijeme ima zebnju za istinska kulturna dešavanja, snaga muzike koja je obavila „Vilu“ djeluje neugasivo i daje ohrabrenje svima nama…

Dragi Prijedor?ani, ?uvajte Vaš Festival, jer njegov eho odjekuje sve dalje, a to je Bogomdana blagodat, ali i iskušenje, sa kojima se, dokazali ste, veoma uspješno nosite…! Živjeli!!!

Rade Radovi?, profesor, dirigent

(7. MFH „Zlatna vila“ 2007.)

***

…“Razrešite e?e raz v?razit? svo? priznatel?nost? i voshi?enie ot vseh u?astnikov moego hora za prekrasnoe priglašenie na ?tot festival?. M? priehali v rodno? gorod, no ?uvstva i ?mocii ne pokida?t nas. ? vspomina? te nedavn?e dni, kotor?e m? proveli v Priedore na Festivale, a potom e?e v gorodah Vaše? stran? s ?uvstvom gluboko? priznatel?nosti i uvaženi? za Vaš talant prekrasn?h organizatorov, Vaše otnošenie k ?tomu iskusstvu. Na festivale b?lo udobno i horošo vse: obstanovka, organizaci? repetici?, koncert, prazdnik nagraždeni?, sovmestnoe ob?enie. Za malen?ki? otrezok vremeni m? smogli uznat? dostato?no mnogo: o Vašem gorode, strane, ?uvstvah l?de?. Vse obratili vnimanie na to s kakim družel?biem i teplom otnos?ts? vse u?astniki i organizator? festival? drug k drugu. Naš hor aktivn?? u?astnik festival? i konkursov, kotor?e provod?t v Evrope. No ?tot festival? stal dl? nas osobenn?m.

Osobennoe spasibo za orgaeizaci? prebivani? moego hora prsle festival?. M? smogli uvidet? prekrasn?? serbski? monast?r?, b?li u m?ra goroda. Moemu horu ne hotelos? uezžat?.???“

Larisa ?rucka?, dirižer, Sankt Peterburg, Rossi?

(9. MFH „Zlatna vila“ 2009.)

***

… „Kada smo prije nekoliko godina priželjkivali dolazak na Festival „Zlatna vila“ vidjeli smo ga razli?ito, možda naj?eš?e kao nejasan vrh u magli muzi?kog života našeg bližeg i daljeg okruženja.

Desetine zabrujalih djevoja?kih i moma?kih glasova, toliko tananih duša umjetnika, i nebrojeno trepte?ih duša prijedorske publike, prikazali su nam jedan vedar, mažen i pažen festival, koji prepun izazova koji ga o?ekuju, svoju radost želi da podijeli sa drugima. Umjetni?ka muzika prikazana u djelima doma?ih i stranih autora, interpretirana horovima blistavih biografija, kao i onih koji ih tek stvaraju, oslušnuta sluhom visokog profesionalizma svakog ?lana žirija, pra?ena toplim okom kao i znala?kim sluhom publike – to je slika ovogodišnjeg 12. po redu festivala „Zlatna vila“.

Ovaj festival, po našem skromnom mišljenju, može se posmatrati kao putokaz ili oslonac preobražaja i novog odnosa prema umjetni?koj muzici uopšte. Za Ženski hor Muzi?ke akademije sa Cetinja, dani festivala ostaju nezaboravni dani zadovoljstva i ponosa da smo u ime muzike medju „izabranima“ ?inili njegov filigranski dio.

Vjerujemo da ?e i u budu?nosti, svojim blistavim trajanjem, svojim umjetnicima, publikom, saradnicima i prijateljima, festival „Zlatna vila“ biti jedan od vode?ih umjetni?kih doga?aja u okruženju, koji ?e sigurnim korakom kora?ati ka zajedni?kom otkrivanju istinskih zna?enja horske muzike…“

(Aleksandra Kneževi?, dirigent; 12. MFH „Zlatna Vila“ 2012.)

***

…“ Zanimljiv je na?in nagra?ivanja. Naime, neuobi?ajeno je dodjeljivanje samo jedne nagrade stru?nog povjerenstva i nagrade publike. Ipak, podržavam ovu ideju, tim više što su to i nov?ane nagrade, ?ime se podgrijava atmosfera, intrigira publiku i zborove. Me?utim mnogi zborovi ostaju uskra?eni. To je na neki na?in ublaženo dodjeljivanjem pet priznanja za izvedbu. Možda bi i pored ovih priznanja bilo korisno za pjeva?e i dirigente pismeno izvješ?e povjerenstva, ili barem uvid u bodovnu listu.

Iznena?eni smo toplinom prijema publike koja je zadivljeno u svakom trenutku osje?ala našu izvedbu i kao da je “disala“ sa cijelim zborom, što potvr?uje visoku razinu zborske kulture. Obje ve?eri kazalište je bilo ispunjeno do posljednjeg mjesta, dok je mnoštvo zainteresiranih ostalo iza zatvorenih vrata što je još jedna potvrda izvrsne organizacije.

Sve pohvale bendu koji je cijelu no? zabavljao zboraše. Moji pjeva?i su bili oduševljeni visokom kvalitetom muziciranja, repertoarom, njihovom velikom željom da zabave ali i predanoš?u glazbi.

?estitke organizatoru, doma?inima i svima koji su se nesebi?no zalagali da bi ovaj festival i slijede?e godine privukao nove zborove i publiku…“

(Vlado Sunko, dirigent; 12. MFH „Zlatna Vila“2012.)

***

…“Me?unarodni festival horova „Zlatna vila“ spada u red festivala koji su zadržali sve odlike dobrih festivala koji su se održavali na ovim podru?jima u vremenu izme?u šezdestih i devedesetih godina prošlog stolje?a. Organizatori festivala zadržali su onu toplinu me?uljudskih odnosa koje nose ovakvi susreti. Iako je festival natjecateljskog karaktera, zborovi se me?usobno druže smješteni svi na jednom mjestu, svi zborovi dobivaju diplome za sudjelovanje.

Izvrsno je i to što publika sudjeluje aktivno i daje svoju ocjenu za zbor za kojeg oni odlu?e da je najbolji. Stanovnici Prijedora svojom brojnoš?u pokazali su da razumiju ovaj muzi?ki izraz i ?ini se da je zborsko pjevanje u gradu sve popularnije.

Me?usobna sprega izme?u Opštine Prijedor i organizatora Festivala, sa ?injenicom da je Na?elnik opštine Prijedor ujedno i predsjednik Festivala, o?igledno je klju? uspjeha…“

(Zlatan Sindi?i?, dirigent; 12. MFH „Zlatna Vila“ 2012.)

***

…“Me?unarodni festival horova Zlatna vila kome sam prisustvovao u danima Svetog Vasilija Ostroškog 2012.godine, u gradu Prijedoru u svojstvu ?lana i predsednika tro?lanog žirija, doneo je niz dragocenih saznanja koja su za mene više nego ohrabruju?a. Entuzijazam organizatora, odanost i zaljubljeništvo kultivisane publike, horovi-u?esnici festivala, uvažene kolege ?iji je rad u žiriju bio tih, otmen, akademski, konstruktivan i rekao bih nostalgi?an.

Poslednje ve?e-zajedni?ka ve?era svih u?esnika festivala- nakon objavljivanja rezultata rada žirija i žirija publike dali su jedan osoben ton ljudske topline i mogu?eg zajedništva koje je privilegija onih zaljubljenika koji više veruju u muzi?ku negoli katastarsku geografiju.

Festivalu tako plemenitog i zanosnog imena – Zlatna vila – želim dugo trajanje i visoke umetni?ke domašaje, a gradu Prijedoru od srca novo cvetanje i kreativno uzrastanje. Moje skromne mogu?nosti bi?e vam na usluzi kad god za tako ne?im budete imali potrebu…“

(Svetislav Boži?, dirigent; 12. MFH „ Zlatna Vila“ 2012.)

***

Šanovn? organ?zatori festival? «Zlatna vila»!

…“Vislovl??mo vam bezmežnu vd??n?st? za nadann? možlivost? pri?n?ti u?ast? u visokohudožn?omu m?žnarodnomu konkurs? horovogo mistectva. Zaprošenn? do vašogo mal?ovni?ogo kra? v?dkrilo dl? horu «Eleg??» ?e odnu stor?nku v napr?mku vdoskonalenn? našo? d??l?nost?, a visokoprofes??ni? r?ven? horovih kolektiv?v ? dobro? tvor?o? školo?. Zdorov’? vam ta ?ast?!
Organ?zac??ni? plan festival? nadzvi?a?no fahovoprodumani?, vikoristani? dosv?d odinadc?tir??no? praktiki. Mi v?d?uvali ?ohvilinnu turbotu ? p?kluvann? organ?zator?v za našeperebuvann?, ?ir?st? ta teplotu vaših serdec?.

Nadann? vami dvoh pereklada??v spri?lo kra?omu spri?n?tt? ekskurs??nih maršrut?v, ?k? dolu?ali nas do bagatih kul?turnih pam’?tok ta v?kov??nih tradic?? vašogo narodu.

Ma? vpevnen?st? v tomu, ?o takogo r?vn? festival? bude aktual?nim ?e dovg? roki. Repertuarni? plan konkursu ohopl?? p’?t? stol?t?, vkazu??i na ser?ozn?st? nadban? horovogo mistectva v minulomu, a takož rozvitok ? aktual?n?st? ?ogo v s?ogodenn?.Z neterp?nn?m budemo ?ekati zustr??? z vami ta visokoprofes??nimi horovimi kolektivami na naših terenah…“

Z veliko? povago?,
Volodimir K?ndra ta u?asniki horu «Eleg??»

***

Uvažaem?e organizator? festival? «Zlatna vila»!

…“V?ražaem vam bezgrani?nu? blagodarnost? za predostavlenie vozmožnosti prin?t? u?astie v v?sokohudožestvennom meždunarodnom konkurse horovogo iskusstva. Priglašenie v vaš živopisn?? kra? otkr?lo dl? hora «?legi?» e?e odnu stranicu v napravlenii soveršenstvovani? naše? de?tel?nosti, av?sokoprofessional?n?? uroven? horov?h kollektivov ?vl?ets? horoše? tvor?esko? školo?. Zdorov?? vam i s?ast??!

Organizacionn?? plan festival? ?rezv??a?no professional?no produmann??, gde ispol?zovan op?t odinnadcatiletne? praktiki. M? o?u?ali pominutnu? zabotu organizatorov za naše preb?vanie, iskrennost? i teplotu vaših serdec.Predostavlenie vami dvuh perevod?ikov sposobstvovalo lu?šemu vospri?ti? ?kskursionn?h maršrutov, kotor?e priob?ali nas k bogat?m kul?turn?m pam?tnikam i vekov?m tradici?m vašego naroda. Uverenn?, ?to takogo urovn? festival? budet aktual?n?m e?e dolgie god?. Repertuarn?? plan konkursa ohvat?vaet p?t? vekov, ukaz?va? na ser?eznost? dostiženi? horovogo iskusstva v prošlom, a takže razvitie i aktual?nost? ego v nasto??em.S neterpeniem budem ždat? vstre?i s vami i v?sokoprofessional?n?mi horov?mi kollektivami v naših kra?h…“

Sbol?šim uvaženiem,
(Vladimir Kindra i u?astniki hora «?legi?» 12. MFH „Zlatna Vila“2012.)